Last update on Mar.13, 2024

VMA-311 DET.
( AV-8B+(R), AV-8B(NA) )
( Dec. 2011 - Jun. 2012 )
deployed to 31stMEU/MAG-36
ModexBu.No.
WL-50 --> WL-00165397 (AV-8B+(R))
WL-51 --> WL-01165584 (AV-8B+(R))
WL-52 --> WL-02165569 (AV-8B+(R))
WL-53 --> WL-03165430 (AV-8B+(R))
WL-54 --> WL-20163868 (AV-8B(NA))
WL-55 --> WL-21164134 (AV-8B(NA))