Last update on May 24, 2023

VMA-211 DET.
( AV-8B+(R)/AV-8B(NA) )
(Jan. 2009 - Aug. 2009)
deployed to 31stMEU/MAG-36
ModexBu.No.
CF-00165586 (AV-8B+(R))
CF-01165578 (AV-8B+(R))
CF-02165570 (AV-8B+(R))
CF-03165582 (AV-8B+(R))
CF-04165398 (AV-8B+(R))
CF-05165568 (AV-8B+(R))
CF-20163869 (AV-8B(NA))
CF-24164148 (AV-8B(NA))