Last update on Jan.4, 2023

VMA-223 DET.
( AV-8B+, AV-8B+(R) )
(Jul. 2008 - Jan. 2009)
deployed to 31stMEU/MAG-36
ModexBu.No.
WP-00165387 (AV-8B+(R))
WP-01165354 (AV-8B+(R))
WP-02164559 (AV-8B+)
WP-03165003 (AV-8B+)
WP-04165357 (AV-8B+(R))
WP-05165383 (AV-8B+(R))
WP-06165386 (AV-8B+(R))
WP-07165384 (AV-8B+(R))