Patrol Squadron Deployments
Deployed : Shaikh Isa Air Base, Bahrain